logo realitycelder
Vráťme Štiavnici jej pôvodnú tvár a naše činy budú mať zmysel...

Členstvo

1. Riadnym členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú:
 • a) vlastníkmi alebo spoluvlastníkmi národnej kultúrnej pamiatky v meste Banská Štiavnica a súhlasia so stanovami a cieľmi združenia,
 • b) vlastníkmi, alebo spoluvlastníkmi nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v pamiatkovej rezervácii mesta Banská Štiavnica a súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.
2. Čestnými členmi môžu byť fyzické osoby, ktoré sa chcú podieľať na rozvíjaní činnosti združenia. O čestnom členstve rozhoduje predsedníctvo. Na čestné členstvo sa nevzťahujú povinnosti o platení členského poplatku. Za čestného člena združenia môže byť prijatá osobnosť, ktorá v podstatnej miere prispieva k zvýšeniu dobrého mena združenia. Čestní členovia sa môžu zúčastňovať rokovaní zhromaždenia.

3. O prijatí za riadneho člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia. O prijatí čestného člena rozhoduje predsedníctvo.

4. Pridruženými členmi združenia môžu byť tiež ďalšie subjekty fyzické alebo právnické osoby činné v oblasti, kultúry a cestovného ruchu v SR . Pridružení členovia sa môžu zúčastniť zasadnutia združenia len s hlasom poradným.

5. Členstvo v združení je dobrovoľné.

6. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.

7. Členstvo zaniká:
 • a) vystúpením – v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu,
 • b) vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení, a proti jeho rozhodnutiu sa nedá odvolať ak:
  • - člen združenia neuhradí príspevok ani po výzve
  • - člen združenia koná v mene združenia v rozpore s cieľmi združenia
  • - člen združenia poškodzuje dobré meno združenia
  • - člen združenia spôsobil svojím konaním združeniu škodu,
 • c) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
 • d) zánikom združenia.
8. Členský poplatok sa platí na dobu jedného kalendárneho roka. Výšku členského určuje zhromaždenie členov na jeden kalendárny rok vopred. Ak sa žiadateľ stane členom združenia po uplynutí prvého štvrťroka kalendárneho roka, je povinný zaplatiť alikvotnú časť ročného členského poplatku, určenú podielom jednej štvrtiny za každý kalendárny štvrťrok trvania jeho členstva v prvom roku členstva. V prípade že člen nezaplatí členský poplatok do 15 dní po jeho splatnosti, jeho členstvo v združení zaniká.

© 2011 OZ FÓRUM STAREJ ŠTIAVNICE, Banská Štiavnica. Všetky práva vyhradené.