logo realitycelder
Vráťme Štiavnici jej pôvodnú tvár a naše činy budú mať zmysel...

Činnosť združenia

1. Uskutočňovanie kultúrnych akcií a podujatí, a to aj v cezhraničnej spolupráci.

2. Podporovanie vyhľadávania a získavania finančných zdrojov na rekonštrukciu a obnovu historických budov, sakrálnych stavieb a pamätihodností.

3. Organizovanie odborných a populárnych seminárov a vzdelávaní.

4. Poskytovanie poradensko-konzultačných služieb vo všetkých otázkach súvisiacich s cieľom združenia., taktiež analýza, prieskum a poskytovanie informácií o trhu pre členov združenia.

5. Zabezpečovanie aktivít spojených s výchovou vo vzťahu k cieľu združenia.

6. Propagovanie činnosti združenia.

7. Podporovanie a prehlbovanie komunikácie a spolupráce medzi:
  • a) občanmi,
  • b) štátnou a verejnou správou,
  • c) tretím sektorom,
  • d) podnikateľským sektorom,
  • e) univerzitami, základnými a strednými školami,
  • f) zahraničnými organizáciami.
8. Ochrana životného prostredia revitalizácia a údržba verejnej zelene v meste Banská Štiavnica.

9. Poskytovanie odborných informácií a zvyšovanie profesijnej úrovne a právneho vedomia na úseku pamiatkovej starostlivosti všetkých majiteľov historických objektov.

10. Publikačná činnosť propagujúca mesto Banská Štiavnica.

11. Predkladanie podnetov orgánom a inštitúciám činným v oblasti obnovy pamiatok a celkovej regenerácie mesta.

12. Zabezpečovanie aktivít spojených s výchovou vo vzťahu k cieľu združenia.
© 2011 OZ FÓRUM STAREJ ŠTIAVNICE, Banská Štiavnica. Všetky práva vyhradené.