logo realitycelder
Vráťme Štiavnici jej pôvodnú tvár a naše činy budú mať zmysel...

Dom meštiansky – radový, Andreja Kmeťa 7, Banská Štiavnica

CHARAKTERISTIKA A JEDNODUCHÝ POPIS

NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY

  
Identifikačné údaje NKP:
 
Názov NKP:    
Dom meštiansky – radový
Miesto stavby: 
Banská Štiavnica, A. Kmeťa 7
Súpisné č. NKP: 119, 120
Číslo parcely: 3397/1
Číslo ÚZPF:   
2521/0
Staré číslovanie: 8/II
Využitie NKP:  
polyfunkčný objekt (bývanie, kancelárie, obchodné prevádzky)
 
 

                                                                                      

Stručný popis NKP:
 
NKP sa nachádza v centre stredovekého jadra mesta v exponovanej polohe hlavnej ulice. Jeho vývoj prebiehal v zložitom procese prestavieb počas viacerých stavebných etáp. Objekt, v ktorom prevažujú prvky barokového slohu, predstavuje komplex, ktorého najdôležitejšou časťou je jeho južné krídlo – reprezentačná budova, postavená v 19. storočí na základoch staršieho meštianskeho paláca. Súčasný výraz fasády získal objekt počas prestavby v 1. tretine 20 storočia, kedy bolo uličné krídlo nadstavané
 
NKP má polyfunkčné využitie – prevádzka kaviarne v prízemných priestoroch, kancelárie a byty.
 
Objekt reprezentuje honosnosť pôvodných meštianskych domov v centre stredovekého jadra mesta, hlavnej ulice.
                                                                                        
 
Obr. č. 1 – Koordinačná situácia
 
       
 

 

 
 
Obr. č. 2 – Situácia na podklade katastrálnej mapy M = 1 : 1000
 

 

© 2011 OZ FÓRUM STAREJ ŠTIAVNICE, Banská Štiavnica. Všetky práva vyhradené.