logo realitycelder
Vráťme Štiavnici jej pôvodnú tvár a naše činy budú mať zmysel...

Znovuzrodenie Jungovho domu

12.09.2014 o 14:00
Odhalenie pamätnej tabule venovanej pamiatke Ing. Mariána Lichnera, CSc.
a „September s Vladom Oravcom“ - vernisáž výstavy akad. soch. Vladimíra Oravca

 

PROGRAM:

1.Hudobná produkcia: spevokol - Štiavničan

2.Privítanie hostí - majiteľom objektu

3. Príhovor majiteľa budovy

4. Príhovor primátorky mesta Banskej Štiavnice

5. Exkurz do histórie Jungovho domu: PhDr. Mikuláš Čelko

6. Odhalenie pamätnej tabule
venovanej pamiatke Ing. Mariána Lichnera, CSc.
po odhalení tabule zaspieva spevokol – Štiavničan

7. Otvorenie výstavy - príhovor Mgr. Viery Göndočovej,
predstavenie akad. soch. Vladimíra Oravca
8. Príhovor Vlada Oravca

 

 Štiavnické noviny  (09/2014)

 V piatok popoludní počas Salamandrových dní 12.9.2014 sa konalo v priestoroch kaviarne Divná pani podujatie „Znovuzrodenie Jungovho domu...“ spojené so slávnostným odhalením pamätnej tabule venovanej pamiatke Ing. Mariana Lichnera (primátor mesta Banská Štiavnica 1990-2006). Podujatie zorganizovalo občianske združenie Fórum Starej Štiavnice. Na podujatí sa zúčastnili pozvaní hostia medzi ktorými nechýbala aj primátorka nášho mesta Mgr. Nadežda Babiaková, prednostka MsÚ Ing. Ivana Ondrejmišková, poslanec NR SR Ing. Ľudovít Kaník s manželkou, poslanci MsZ a iní významní predstavitelia inštitúcií a organizácií pôsobiacich v našom meste. Po úvodných slovách a privítaní hostí moderátorkou Mgr. Vierou Göndöčovou nasledovalo vystúpenie spevokolu Štiavničan. Následne sa prihovorila primátorka nášho mesta, ktorá dojatá vo svojich vrúcnych slovách vyjadrila radosť z toho, že existujú v našom meste ľudia, ktorí dokážu svojím vlastným pričinením zveľaďovať naše krásne mesto a nezabúdajú na tých, ktorí pre toto mesto veľa urobili. Prítomným sa následne prihovoril aj majiteľ objektu Carl Jungovho domu Ivan Celder so slovami: „Na úvod mi dovoľte vrátiť sa niekoľko rokov späť, do čias mojej mladosti. Spomienkou na človeka, ktorý svojou múdrosťou a nadčasovosťou bol schopný zaujať vtedy ešte mladého neskúseného vetroplacha a zároveň ho svojou charizmou nadchnúť myšlienkou boja zdanlivo neprekonateľného: ...raz v budúcnosti sa pustiť do „šraubovaného domu “. Bol to pán Marián Lichner, a ten vetroplach som bol ja. Koncom 20. Storočia uvidela Banská Štiavnica tvár smrti. Zdalo sa, že bude mať rovnaký osud ako mnohé veľké a slávne historické mestá, ktoré opustili ľudia obdarený jasom tvorivého ducha, aby potom zomreli potichu, v bezbrannosti a pokore unavené časom tak, ako zomiera nešťastný človek. Jeho kruto pravdivé slová sa stali pre mňa i pre časť mojej generácie výzvou, ale aj hrozbou. A tak som bol šťastný keď sa na konci roku 2013 podarilo dom kúpiť a hlavne presvedčiť banku o zmysluplnosti úveru. Aj napriek pochybnostiam a nedôvere, sme v marci 2014 začali. Na základe prvého stavebného nariadenia z roku 1972 k vyhláseniu havarijného stavu objektu na hlavnej ulici, sme začali s rekonštrukciou. 42.rokov bol dom nočnou morou a hrozbou nielen pre kompetentných, ale najmä susedou. Hrozba spočívala hlavne v statike, nebola strecha, fasáda a hrozilo celkové zrútenie obvodového plášťu domu. A tak sme začali práve tam. Po 6.mesačnej práci pozostávajúcej z množstva odborných riešení a stavebných postupov, sme sa dopracovali k výsledku. Podarilo sa komerčne využiť obchodnú časť a objekt zastabilizovať najmä staticky postaviť celé nové schodište. Taktiež urobiť novú strechu, dom napojiť na inžinierske siete a zrealizovať fasádu domu. Druhá etapa rekonštrukcie južného traktu a jeho bytového využitia je naším ďalším cieľom. Moje poďakovanie patrí ľudom, ktorý svojou prácou a umom boli schopný sa so mnou do toho pustiť. Chcel by som sa preto poďakovať: Vladimírovi Slančokovi, bratom Petákovcom, Jánovi Pivarčimu, Radoslavovi Mrázovi, Lukášovi Luptákovi, Jánovi Čamajovi, Jánovi Fiľovi, Mariánovi Zimmermanovi, Gabrielovi Ruckschlossovi, Vladimírovi Šniagerovi. Veľmi rád by som vyzdvihol spoluprácu s Mestom Banská Štiavnica a osobitne sa poďakoval primátorke mesta Nadežde Babiakovej, taktiež vedúcej odd. Výstavby, územného plánovania a životného prostredia pani Zuzane Kladivíkovej, ktorí mi boli nápomocní pri spracovaní administratívnej agendy, ale aj pri riešení dopravy a technického zabezpečenia stavby. Za pamiatkový úrad by som sa rád poďakoval pani Anne Faturovej. Moje osobitné poďakovanie patrí mojej manželke Diane najmä za obrovskú dávku  trpezlivosti a dôveru, ísť so mnou do tohto určitého rizika.“

A čo na to samotný dom? „Bude tu naďalej len stáť ako tichí svedok našich osudov.“ A my? „Pokúsme sa načúvať ozvene minulosti, ktorá dolieha až do našej súčasnosti, a v hluku modernej doby je tá ozvena takmer nepočuteľná, no napriek tomu znie v každom našom počine. Niekde v každom z nás tkvie priepasť času, cez ktorú sa klenie most, z ktorého dlhší pilier stojí vo vzdialených budúcich dobách, a my, kdesi uprostred tohto mosta kráčame a nesieme posolstvo predchádzajúcich generácií, a tak sme s nimi v neustálom spojení.“ Po príhovoroch nasledoval akt odhalenia samotnej pamätnej tabule, ktorého sa zhostil Ivan Celder spolu s primátorkou nášho mesta. Záverečná bodku slávnostného aktu patrila spevokolu Štiavničan. Pre prítomných bolo pripravené malé občerstvenie, po ktorom sa konala vernisáž výstavy akademického sochára Vladimíra Oravca „September s Vladom Oravcom v priestoroch Carl Jungovho domu. Výstava potrvá do 12.októbra 2014 a otvorená je denne na Ul. A. Kmeťa 9 v Banskej Štiavnici. Týmto všetkých srdečne pozývame!

Michal Kríž

 

 

 

© 2011 OZ FÓRUM STAREJ ŠTIAVNICE, Banská Štiavnica. Všetky práva vyhradené.