logo realitycelder
Vráťme Štiavnici jej pôvodnú tvár a naše činy budú mať zmysel...

Dom meštiansky – radový, Dolná ružová 8, Banská Štiavnica

CHARAKTERISTIKA A JEDNODUCHÝ POPIS NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY

 

 Identifikačné údaje NKP.

 

Názov NKP:

Dom meštiansky - radový
Miesto stavby:

Dolná ružová 8

Banská Štiavnica

Súpisné číslo NKP: 222
Číslo parcely: 3405
Číslo ÚZPF: 2544/0
Staré číslovanie: 23/II
Využitie NKP: bývanie

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stručný popis NKP.
 
     Objekt 23/II tvorí súčasť uličnej zástavby, ktorá vznikla po okraji komunikácie vychádzajúcej z námestia Sv. Trojice. Všetky objekty radovej zástavby na tejto ulici sú hĺbkovo radené, v zadných častiach parciel napojené na podzemné chodby, vyrazené banským spôsobom, ako pokus o rozfáranie. Pôvodne renesančný dom bol postavený v 1. polovici 17. storočia. V období rokov 1740 – 1760 bol prestavaný v barokovom slohu. V súčasnosti je pôdorysného tvaru písmena „L“.
 
     Čelná fasáda je jednoposchodová, štvoroosová. V ľavej časti prízemia  je polkruhový vstupný portál s kamennými osteniami v spodnej časti s podrazníkmi. Bočné ostenia sú ukončené štylizovanou pravouhlou hlavicou. V ploche hlavíc sú obdĺžnikové plastické výseče s štvrťkruhovým vybraním v rohoch. Polkruhové ukončenie má zhodné plošné členenie s plastickým klenákom vo vrchole oblúka. Vpravo od portálu sú 2 pravouhlé okná.
 
      Plastickú výzdobu plochy fasády tvorí pásová rustika s kvádrami bosáže na nárožiach medzi oknami. V časti nad vstupným portálom je plastická výzdoba polkruhovej výseče, v rohoch s kruhovými terčami. V suprafenestre okien je výzdoba pravouhlá. Poschodie od prízemia oddeľuje štuková profilovaná výzdoba. Poschodie je v ploche členené štyrmi pravouhlými oknami. Plastickú výzdobu plochy tvoria pravouhlé zrkadlá v medziploche a na nárožiach. Parapetná výplň okien je rovnako plastická, pravouhlá, so štylizovaným rastlinným motívom v ploche. V suprafenestre okien je plastická geometrická výzdoba, v strednej časti s horizontálnym delením. Fasádu ukončuje plastická predsunutá korunná rímsa.
 
Obr. č. 1 – Koordinačná situácia
  

 

Obr. č. 2 – Situácia na podklade katastrálnej mapy M = 1 : 1000

 

© 2011 OZ FÓRUM STAREJ ŠTIAVNICE, Banská Štiavnica. Všetky práva vyhradené.